Estónsky daňový systém

Disclaimer: Tieto údaje môžu byť v čase čítania neaktuálne, neúplné, a slúžia na stručnú a všeobecnú orientáciu v tématike. Daňové predpisy žiadneho štátu sa nedajú zhrnúť do jedného článku tak, aby obsahovali všetky výnimky a drobné špecifické nuansy. Autor nie je autorizovaným daňovým, účtovným, či právnym poradcom.

Daňový systém Estónska pozostáva zo štátnych a miestnych daní (tak ako slovenský - porovnaj čl. 59 Ústavy SR)

Narozdiel od Slovenska, ktoré sa od tzv. Miklošovej rovnej dane rapídne odklonilo smerom k neprehľadnosti a disproporčnosti daňového systému, v Estónsku sa dá všeobecne hovoriť o rovnej 20% dani.

V tomto článku sa venujeme dani z príjmu fyzických osôb, dani z príjmu právnických osôb a dani z pridanej hodnoty. Prirodzene, do rozpočtu Estónska prúdia príjmy aj z daní z nehnuteľností, ďalších špeciálnych daní a poplatkov a v neposlednom rade z odvodov; ale tie sa oplatí skúmať skôr v kontexte konkrétnej situácie vášho podniku. To platí aj pre špecifické produkty a situácie, ktoré môžu mať odchýlnu úpravu od všeobecnej.


Daň z príjmu právnických osôb

V roku 2015 bola daň z príjmu právnických osôb v Estónsku nastavená na výšku 20%. Čo je ale potrebné spomenúť hneď v úvode je fakt, že estónsky systém zdanenia právnických osôb sa vymyká európskemu, resp. svetovému systému.

Narozdiel od väčšiny štátov (vrátane SR), totiž prenáša moment zdanenia príjmu až do času jeho rozdelenia. Inými slovami, dosiahnutie príjmu samo osebe neznamená hneď aj vznik daňovej povinnosti. Daň z príjmu p.o. sa platí až v momente, keď (a ak) sa tento príjem rozdelí medzi spoločníkov/akcionárov ako dividenda.

Narozdiel od Slovenska, Estónci si uvedomujú absurditu dvojitého zdanenia príjmu (tj. príjem sa zdaní pri jeho vytvorení v spoločnosti a následne ešte aj keď sa vypláca ako dividenda - zdanenie už zdaneného). Museli preto vyriešiť nekompatibilitu svojho systému so systémami ostatných štátov, kde je príjem zdanený už pred prijatím dividendy.

V zásade preto platí, že pokiaľ sa vypláca medzi spoločníkov estónskej spoločnosti zisk, ktorý vznikol vyplatením dividendy zo zahraničnej dcéry (príp. pobočky) tejto spoločnosti, je z dane príjmu právnických osôb oslobodený (predpokladá sa, že bol zdanený v štáte sídla tejto dcéry).

Čo sa systému platenia dane z príjmu právnických osôb týka, táto sa nevyberá zrážkou. Tzn. nezráža ju spoločníkom z vyplatenej dividendy spoločnosť, ale spoločníci ju priznávajú sami v daňovom priznaní fyzických osôb.


Daň z príjmu fyzických osôb

Ako sme písali v úvode, v zásade sa dá sadzba estónskych daní z príjmu považovať za rovnú daň, nakoľko jej sadzba je jednotná (rovnako ako pri dani z príjmu právnických osôb je to 20% v r. 2015, (klesla z 21% v 2014).

Prirodzene, istá miera solidarity medzi zdaniteľnými subjektmi tam predsalen je. Táto je zabezpečená inštitútmi, ktoré poznáme aj na Slovensku - napr. od základu dane odpočítateľné nezdaniteľné minimum, daňové bonusy na deti, dôchodcov, osobitné prípady pri pracovných úrazoch…

Zaujímavosťou je, že aj bežná fyzická osoba si môže uplatňovať do istej miery tzv. daňové výdavky - od základu dane sa odrátajú odvody do dôchodcovských fondov, poistenie nezamestnanosti, zahraničné odvody, ale aj náklady na úroky z hypotéky, či náklady spojené s trénovaním. Prirodzene, existuje “strop” takýchto výdavkov, aby sa zamedzilo špekuláciám :)

od základu dane sa odrátajú náklady na úroky z hypotéky, či náklady spojené s trénovaním

Prirodzene, že každý daňový systém je komplikovanejší, ako sa dá opísať v jednom článku, ale všeobecne povedané, vyššie uvedená daň z príjmu fyzickej osoby sa vzťahuje na akýkoľvek príjem tejto osoby - tj. rovnaká je aj daň z kapitálových výnosov, príjmov získaných investovaním a pod.

Jedna zaujímavosť: Podobne ako pri dani z príjmu právnických osôb, aj pri dani z príjmu fyzických osôb estónci "experimentujú" s “odložením zdanenia”. Ak si fyzická osoba vytvorí osobitný investičný účet (klasický bankový účet, akurát sa naň vzťahuje povinnosť zaznamenávať všetky pohyby) a všetky svoje operácie s finančnými nástrojmi robí cezeň, potom platí daň z príjmu z finančných transakcií až keď sa rozhodne si tieto prostriedky previesť na svoj štandardný účet (prirodzene len z časti prevyšujúcej pôvodný vklad na účet).


Daň z pridanej hodnoty

Úprava tejto dane je už dnes do veľkej miery uniformovaná naprieč úniou na základe Smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty. Do veľkej miery preto to, na čo sme zvyknutí u nás, platí aj v Estónsku.

Daň z pridanej hodnoty je v Estónsku stanovená opäť vo výške 20% (na niektoré tovary platí znížená sadzba 9% a pár tovarov je vyňatých spod DPH).

Obratovým platiteľom DPH sa zdaniteľná osoba stáva pri prekročení ročného obratu 16.000,- EUR.


Užitočné informácie a linky na relevantné weby nájdete v sekcii stránky e-Estonia - digitálna spoločnosť. O vaše postrehy, skúsenosti, či otázky, sa môžete podeliť v diskusii nižšie.