Právny rámec Európskeho družstva (SCE)

Európske družstvo (SCE, z latinského “societas cooperativa Europaea”) je právnickou osobou, ktorá môže byť založená a môže vykonávať ekonomickú činnosť v ľubovoľnom štáte európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

Táto forma podnikania (SCE) bola vytvorená na zabezpečenie tzv. “štyroch slobôd” - sloboda pohybu osôb, služieb, tovaru a kapitálu. SCE sa ako právnická osoba skutočne môže voľne pohybovať a pôsobiť medzi členskými štátmi - svoje sídlo a centrum riadenia môže premiestniť do ľubovoľného z členských štátov, bez toho, aby musela meniť svoju právnickú identitu.

To znamená, že na to, aby vyvíjala činnosť v inom štáte, nepotrebuje zriaďovať pobočky, či “dcéry”. Pri premiestnení nezaniká a netreba ju likvidovať, ako iné spoločnosti, ale existuje ďalej v svojej pôvodnej forme a riadi sa právnymi predpismi iného štátu.

Prirodzene, nad vnútroštátnymi predpismi musí existovať nejaký unifikujúci predpis, platný vo všetkých členských štátoch rovnako. Tým je Nariadenie Rady (ES) č. 1435/2003 z 22. júla 2003 o stanovách Európskeho družstva (SCE) - ďalej len "Nariadenie o SCE".

Nariadenie je právny predpis európskeho práva, ktorý je priamo aplikovateľný v členských štátoch, teda na jeho aplikáciu sa nevyžaduje, aby ho jednotlivé štáty integrovali (transponovali) do svojich zákonov. Nariadenie o SCE predpisuje základné náležitosti vzniku európskeho družstva:

  • ako môže byť založené (počet a povaha osôb v družstve)
  • úprava základného imania
  • obsah stanov
  • ustanovenia o sídle a jeho premiestňovaní do iných členských štátov
  • ustanovenia o rozhodnom práve pre európske družstvo
  • nadobudnutie a strata členstva a pod.

Vzhľadom na to, že Nariadenie o SCE je len všeobecným základom úpravy SCE, vo väčšine odkazov na bližšiu úpravu odkazuje na Smernicu Komisie 2003/72/ES z 22. júla 2003, ktorou sa dopĺňajú stanovy Európskeho družstva s ohľadom na účasť zamestnancov na riadení.

Smernice európskej únie sú aktami sekundárneho práva EÚ, ktoré však narozdiel od nariadení nemožno priamo aplikovať v členských štátoch. Vyžaduje sa ich transponácia do vnútroštátnych predpisov. Slovensko túto smernicu transponovalo v podstate an bloc do Zákona č. 91/2007 Z. z. o európskom družstve (ďalej len "Zákon o SCE"), čiže veľkú časť úpravy európskeho družstva treba hľadať tam.

Zákon o SCE upresňuje niektoré postupy pri založení SCE, upravuje povinnosti SCE ohľadom účasti zamestnancov na riadení družstva, povinnosti voči veriteľom pri presune sídla do iného členského štátu, stanovuje rôzne systémy riadenia družstva a pod.

V neposlednom rade treba medzi zdroje právnej úpravy európskeho družstva uviesť Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ktorý upravuje právnu formu (slovenského) družstva, pričom táto úprava sa použije subsidiárne s vyššie uvedenými normami. Takisto, veľa aspektov, najmä čo sa týka povinného zverejňovania a overovania dokumentov, EÚ vyriešila pri SCE odkazom na použitie ustanovení upravujúcich akciové spoločnosti v jednotlivých štátoch, ktoré sú u nás tiež prevažne upravené Obchodným zákonníkom.

SCE sa zapisuje do obchodného registra. Pre úplnosť preto uvádzame aj Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a Vyhlášku č. 25/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť.