V krátkosti o j.s.a.

Zákonom č. 389/2015 Z. z. z 12. novembra 2015 ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník sa do slovenského právneho poriadku s účinnosťou od 01.01.2017 zavádza nový typ obchodnej spoločnosti – Jednoduchá spoločnosť na akcie (skratka právnej formy znie „j.s.a.“)

Najväčšia časť úpravy sa realizovala vložením celého dielu do Obchodného zákonníka (§220h - §220zl). „Kozmetické“ úpravy súvisiace so vznikom novej právnej formy obchodnej spoločnosti však zasiahli aj všeobecné ustanovenia o obchodných spoločnostiach.

Ako vyplýva z dôvodovej správy k novele, „účelom zákona je vytvoriť novú formu obchodnej spoločnosti, ktorá ponúkne komplexné riešenie pre rizikové investovanie do obchodných spoločností. Príkladom takéhoto investovania sú investície do startupov, ako podnikateľských iniciatív s vysokým inovačným a rastovým potenciálom, ktoré si nemôžu zabezpečiť financovanie prostredníctvom bánk. Pri rizikovom investovaní do základného imania spoločností je nevyhnutné flexibilné nastavenie vstupu, koexistencie a výstupu investora nad rámec toho, čo umožňujú v súčasnosti existujúce formy spoločností v právnom poriadku SR.“

Nový typ obchodnej spoločnosti má, ako sa uvádza v dôvodovej správe, skombinovať nízku finančnú náročnosť založenia a vedenia spoločnosti s ručením obmedzeným, s flexibilitou nastavenia vnútorných a vonkajších vzťahov aká je možná v akciovej spoločnosti. J.s.a. by mala umožniť jednoduchšie motivovanie zamestnancov podielmi na spoločnosti ako pri s.r.o. (kde je minimálna výška podielu stanovená na 750,- EUR).

Nový typ obchodnej spoločnosti, napriek jej názvu a úprave odkazujúcej prevažne na ustanovenia o akciovej spoločnosti, nemá byť podľa zákonodarcu „podtypom“ akciovej spoločnosti, ale „hybridnou formou kapitálovej obchodnej spoločnosti preberajúcou niektoré prvky aj s.r.o. aj a.s.“.