Preambula

Tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Legal Engineering, s. r. o., sídlo: Nevädzová 6, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01, IČO: 48 336 076, DIČ: 2120146127, IČ DPH (spoločnosť je platiteľom DPH iba podľa § 7) SK2120146127, zápis v OR OS BA I., odd. Sro, vl. č.: 106968/B (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku, a to prostredníctvom webstránky legalengineering.sk (ďalej len “zmluva”). Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvné vzťahy spadajúce do definície podľa predošlej vety, v ktorých kupujúcim je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len “spotrebiteľ”).

Právne vzťahy predávajúceho a spotrebiteľa neupravené týmito VOP, sa spravujú príslušnými ustanoveniami:

Občianskeho Zákonníka (Zákon č. 40/1964 Zb.)

Zákona o ochrane spotrebiteľa (Zákon č. 250/2007 Z. z.)

Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (Zákon č. 102/2014 Z. z.)

Zákona o elektronickom obchode (Zákon č. 22/2004 Z. z.)

Obchodného zákonníka (Zákon č. 513/1991 Zb.)

Zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom (294/1999 Z. z.)

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online

Zákona o štátnom jazyku Slovenskej republiky (Zákon č. č. 270/1995 Z. z.)

I.

Predmet zmluvy

Predmetom kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať spotrebiteľovi produkt alebo produkty, ktoré si spotrebiteľ objedná na stránke www.legalengineering.sk (ďalej len “stránka”) a záväzok spotrebiteľa zaplatiť predávajúcemu cenu za produkt alebo produkty, ktoré si objednal na stránke a za ich dodanie. 

II.

Predmet kúpy a proces uzatvorenia kúpnej zmluvy

Hlavné vlastnosti produktov, ktoré môžu byť predmetom kúpnej zmluvy podľa týchto VOP, sú uvedené na individuálnych stránkach jednotlivých produktov, z ktorých ich spotrebiteľ vložil do virtuálneho košíka. Na individuálnych stránkach jednotlivých produktov je uvedená aj konečná cena jednotlivých produktov, resp. cena jednotlivých variácií produktov, pokiaľ je produkt v ponuke vo viacerých variáciách.

Spotrebiteľ si predmet kúpy zvolí kliknutím na konkrétny produkt v sekcii stránky Obchod/store, pričom po presmerovaní na individuálnu stránku jednotlivého produktu pridá ním požadovaný produkt/variáciu produktu do virtuálneho nákupného košíka stlačením tlačidla “VLOŽIŤ DO KOŠÍKA”. Pokiaľ má spotrebiteľ vo virtuálnom košíku všetky produkty, ktoré plánuje zakúpiť, stlačením tlačidla “ZOBRAZIŤ KOŠÍK” sa presunie do sekcie stránky, odkiaľ môže pokračovať k zadaniu objednávky.

Ak je spotrebiteľ spokojný s obsahom svojho virtuálneho košíka, stlačením tlačidla POKRAČOVAŤ K ODOSLANIU OBJEDNÁVKY prejde k ďalšiemu kroku zadávania objednávky - výber spôsobu dopravy.

Spotrebiteľ si v tomto kroku vyberie z ponúkaných možností dopravy a kliknutím na tlačidlo “Pokračovať” prejde k ďalšiemu kroku zadávania objednávky.

Spotrebiteľ zadá svoje údaje pre potreby identifikácie v zmluvnom vzťahu založenom touto zmluvou a zároveň pre potreby doručenia tovaru. Potrebné údaje sú v rozsahu Meno, priezvisko, adresa doručenia, a e-mailová adresa pre potreby elektronickej komunikácie vo veci vybavovania objednávky. Stlačením tlačidla “Prejsť na platbu” prejde k poslednému kroku zadania objednávky.

Spotrebiteľ si vyberie spôsob platby (momentálne je podporovaná platba prostredníctvom platobnej brány paypal.com, platba bankovým prevodom na účet a platba pri vyzdvihnutí tovaru zaslaného na dobierku). Stlačením tlačidla “Zaplatiť/Confirm” spotrebiteľ odošle objednávku s povinnosťou platby, čím z jeho strany dochádza k definitívnemu určeniu predmetu kúpy a prijatiu tohto verejného návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Predávajúci automatizovaným mailom potvrdí prijatie objednávky a ak sú všetky náležitosti objednávky zo strany spotrebiteľa v poriadku, potvrdí spotrebiteľovi uzatvorenie kúpnej zmluvy zaslaním kópie uzatvorenej zmluvy vrátane VOP a ich príloh.

V prípade, že v objednávke chýba podstatná náležitosť pre uzatvorenie zmluvy, predávajúci vyzve spotrebiteľa na jej doplnenie/opravu s upozornením, že v prípade neodstránenia nedostatkov nemôže dôjsť k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

III.

Informácie pre spotrebiteľa podľa § 3 Zákona č. 102/2014 Z. z.

Obchodné meno a sídlo predávajúceho je uvedené v Preambule týchto VOP.

Telefónne číslo dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim je 0908 849 910. Na písomnú komunikáciu je možné využiť adresu elektronickej pošty: shop@legalengineering.sk. Pre identifikáciu spotrebiteľského vzťahu, ktorého sa písomná komunikácia týka, sa odporúča v každej správe uviesť číslo objednávky.

Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet, na adrese sídla predávajúceho.

Celková cena predmetu kúpy, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady sa spotrebiteľovi zobrazia pred odoslaním objednávky, pri výbere spôsobu platby.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy je uvedené v prílohe č. 1 týchto VOP.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy tvorí prílohu č. 2 týchto VOP.

IV.

Dodacie podmienky

Predávajúci dodá predmet kúpy do piatich pracovných dní po obdržaní celej kúpnej ceny a úhrady nákladov súvisiacich s dopravou predmetu kúpy, ku ktorým sa spotrebiteľ zaviazal zaslaním objednávky. Dodaním predmetu kúpy sa rozumie jeho odovzdanie prvému dopravcovi na prepravu pre spotrebiteľa. Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety a nedodá vec ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu spotrebiteľom, má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť.

Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

V.

Reklamácie a nároky z vád

Uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby je reklamáciou. Každý spotrebiteľ má právo na uplatnenie reklamácie.

Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Reklamáciu je možné uplatniť písomne na adrese sídla predávajúceho alebo prostredníctvom e-mailu. 

Spotrebiteľ má možnosť uplatniť si nasledovné práva:

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv podľa predošlého bodu spotrebiteľ uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pričom reaklamáciu možno vybaviť:

odovzdaním opraveného výrobku,

výmenou výrobku,

vrátením kúpnej ceny výrobku,

vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku,

písomnou výzvou na prevzatie plnenia

alebo jej odôvodneným zamietnutím.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo spotrebiteľa na náhradu škody podľa Zákona č. 294/1999 Z. z.

VI.

Alternatívne riešenie sporu

V súlade s § 11 Zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

Spotrebiteľ môže uplatniť právo podľa predošlého bodu prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, prevádzkovaného Európskou komisiou (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK) na základe Čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).

VII.

Spracovanie osobných údajov

Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa len v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje spotrebiteľ ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch sspotrebiteľom alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť spotrebiteľa.

Predávajúci vyhlasuje, že:

osobné údaje spotrebiteľa nezískava pod zámienkou iného účelu spracúvania alebo inej činnosti,

spracúva len také osobné údaje spotrebiteľa, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie,

osobné údaje spotrebiteľa spracúva a využíva výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené;

nezdružuje osobné údaje spotrebiteľov, ktoré boli získané osobitne na rozdielne účely,

spracúva len správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje spotrebiteľa vo vzťahu k účelu spracúvania;

nesprávne a neúplné osobné údaje spotrebiteľov prevádzkovateľ blokuje a bez zbytočného odkladu opravuje alebo dopĺňa;

nesprávne a neúplné osobné údaje spotrebiteľov, ktoré nemožno opraviť alebo doplniť tak, aby boli správne a úplné, predávajúci zreteľne označí a bez zbytočného odkladu zlikviduje,

spracúva osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a koná spôsobom, ktorý neodporuje zákonu.

Informačný systém predávajúceho ako prevádzkovateľa spracúvajúceho osobné údaje bol oznámený Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky dňa 05.12.2016.

VIII.

Záverečné ustanovenia

Zmluvné strany svojimi kvalifikovanými prejavmi vôle potvrdzujú, že si tieto VOP vrátane ich príloh prečítali, porozumeli im a súhlasia s nimi.

Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť potenciálne spory majúce súvis s touto zmluvou predovšetkým vzájomným rokovaním.

Akékoľvek dodatky, či zmeny podmienok upravených touto zmluvou sa zmluvné strany zaväzujú robiť výhradne písomne, pričom na účinnosť týchto zmien je potrebná obojstranná dohoda zmluvných strán.

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 06.12.2016.