Jednoduchá spoločnosť na akcie (j.s.a.)

J.S.A. je novou formou obchodnej spoločnosti, ktorá bola vnesená do slovenského právneho poriadku zákonom č. 389/2015 ktorým bol novelizovaný Obchodný zákonník. Zmeny súvisiace s j.s.a. nadobudnú účinnosť 01.01.2017.

Konkrétnymi výhodami jednoduchej spoločnosti na akcie sú najmä: minimálna hodnota základného imania na úrovni 1 EUR, možnosť menovitej hodnoty akcií v eurocentoch, rozsiahla úprava tzv. zamestnaneckých akcií (ideálne pre startupy, kde sa môže vlastnícka štruktúra meniť v závislosti od toho, kto koľko odrobil).

Ďalej je oproti klasickej a.s. liberálnejšia úprava vydávania rôznych druhov akcií, s ktorým sú spojené rôzne osobitné práva, možnosť uzatvorenia neverejnej akcionárskej zmluvy (právo pridať sa k prevodu akcií, právo požadovať prevod akcií a právo požadovať nadobudnutie akcií), možnosť rozhodovať na valnom zhromaždení per rollam ("na diaľku" - v spojení so Zaručenými elektronickými podpismi sa v praxi bude dať riadiť spoločnosť v podstate aj "anketou pre akcionárov na webe"), možnosť zrušenia spoločnosti z dôvodov uvedených v zakladateľskej zmluve / listine alebo stanovách.

Viac informácií o j. s. a. nájdete v našom Blogu; prípadné doplňujúce otázky Vám skúsime zodpovedať ak nás kontaktujete prostredníctvom formulára.