SCE - Európske družstvo

Societas cooperativa Europaea (lat. európska spolupracujúca spoločnosť) je typ právnickej osoby povahovo najbližšie slovenskému "družstvu". Je to právna forma daná priamo predpismi Európskej únie (Nariadenie Rady č. 1435/2003 z 22. júla 2003 o stanovách Európskeho družstva).

SCE má rovnaké daňové postavenie ako akákoľvek nadnárodná spoločnosť a musí platiť dane v krajinách, na území ktorých má sídlo. Sídlo SCE sa môže premiestniť do inej krajiny EÚ bez toho, aby to viedlo k zrušeniu SCE alebo k vzniku novej spoločnosti.

Základné imanie Európskeho družstva, tak ako slovenského, je tvorené členskými vkladmi. Legislatíva umožňuje, aby niektorí členovia boli tzv. investori, tj. mali podiel na zisku, ale obmedzené hlasovacie práva. Vzhľadom na to, že do obchodného registra sa zapisuje imanie tvorené základnými vkladmi členov, poskytuje SCE relatívnu flexibilitu v zvyšovaní/znižovaní základného imania. V spojení s flexibilitou vo voľbe jurisdikcie, v ktorej SCE sídli, ide o zaujímavú formu podnikania.

Viac sa môžete dočítať na našom Blogu; prípadné doplňujúce otázky Vám skúsime zodpovedať ak nás kontaktujete prostredníctvom formulára.